Hämeen Koneistus & Kunnossapito

Lisää käyt­tö­var­muut­tasi

Toimipaikkamme sijaitsee Kanta-Hämeessä

Hämeen Koneis­tus & Kun­nos­s­api­to tar­joaa palvelui­ta teol­liseen kun­nos­s­api­toon ja varaosien valmis­tuk­seen, tilaa­jien tuotan­non tehostamisek­si. Pää­toimi­alaamme ovat koneis­tus, hit­saus ja kun­nos­s­api­to. Toimi­paikkamme sijait­see Kan­ta-Hämeessä, mut­ta palvelemme sekä pienyri­tyk­siä että eri teol­lisu­u­den alo­jen yri­tyk­siä ympäri Suomea.

Mukana menestyksessä

Hämeen Koneistus & Kunnossapito

Hämeen Koneis­tus & Kun­nos­s­api­to yhdis­tää alan viimeisim­män tiedon ja pitkän, yli 15 vuo­den, koke­muk­sen. Toteu­tamme ammat­ti­taidol­la ja koke­muk­sen tuo­ma­l­la var­muudel­la kaik­ista haas­tavim­matkin pro­jek­tit, joi­hin muut eivät ryhdy. Asiantun­te­muk­semme ansios­ta olemme kus­tan­nuste­hokas kump­pani sekä yksit­täisi­in töi­hin että pidem­piaikaisi­in ja jatku­vi­in pro­jek­tei­hin. Alan parhaat tek­i­jät ja jous­ta­va henkilöstömme pystyy tarvit­taes­sa palvele­maan tilaa­jia myös erit­täin nopeal­la aikataul­ul­la. Kat­ta­van yhteistyöverkos­tomme ansios­ta pystymme vas­taan­ot­ta­maan suuri­akin projekteja.

Meille tärkeimpiä arvo­ja ovat luotet­tavu­us ja laatu. Teemme aina sen, minkä lupaamme pitäen kiin­ni sovi­tu­ista aikatauluista, ja täl­lä tavoin varmis­tamme tilaa­jiemme tyy­tyväisyy­den ja kestävät asi­akas­suh­teet. Olemme vuosien saatossa palvelleet onnis­tuneesti lukui­sis­sa koneistus‑, hit­saus- ja kun­nos­s­api­don­töis­sä sekä olleet mukana tilaa­jiemme menestyksessä.

Miksi valita meidät?

Laadukkaat tuotteet

Luotet­ta­vat palvelut

Nopeat toimitusajat

Ystävälli­nen ja asiantun­te­va asiakaspalvelu

Koneistus

Palvelemme pienyrit­täjiä ja teol­lisu­usyri­tyk­siä koneis­tustöis­sä mukaan lukien aar­po­raus, sor­vaus ja jyrsin­tä. Työstämme monipuolis­es­ti pieniä ja suuria kap­palei­ta, ja valmis­tamme tilaa­jan tarpei­den mukaan sekä yksit­täiskap­palei­ta että piensarjoja. 

Hitsaus

Teemme kaiken­laiset hit­saustyöt MIG/MAG‑, TIG- ja puikko­hit­sauk­se­na tarvit­taes­sa sekä konepa­jal­lamme että asi­akkaan luona. Työstämme sekä rautaa ja ruos­tu­ma­ton­ta terästä että haponkestävää terästä ja alumiinia. 

Kunnossapito

Tar­joamme lukuis­ten eri alo­jen yri­tyk­sille monipuolisia teol­lisen kun­nos­s­api­don ratkaisu­ja. Huole­hdimme ammat­ti­taidol­la kaikkien eri merkkien ja mallien huol­loista sekä kor­jauk­sista. Palvelemme asi­akkaita­mme tarvit­taes­sa nopeal­lakin aikataululla. 

 Hämeen Koneistus & Kunnossapito toteuttaa myös vaativat teräsrakenteet ja muut koneen osien koneistukset

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Soimasuontie 9
12400 Tervakoski

Y-tunnus: 2825236-5

Töiden vastaanotto

Pasi Koliseva
040 7670960
pasi.koliseva@hakoku.fi

Laskutus

Teemu Koreemäki
040 5625001
teemu.koreemaki@hakoku.fi

© Hämeen Koneistus & Kunnossapito

Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi