Kunnossapito

Kattavat kunnossapidon palvelut

Hämeen koneis­tus & kun­nos­s­api­to tar­joaa asiantun­te­via teol­lisen kun­nos­s­api­don ratkaisu­ja lukuisille eri toimi­aloille. Teemme ammat­ti­taidol­la ja yli 15 vuo­den koke­muk­sel­la kaikkien eri mallien ja merkkien huol­lot ja kor­jauk­set niin eri teol­lisu­u­den aloille met­al­li- ja saha­te­ol­lisu­ud­es­ta elin­tarvike­te­ol­lisu­u­teen sekä esimerkik­si raskaaseen kalus­toon. Tarvit­taes­sa teemme kor­jauk­set ja remon­tit myös asi­akkaan tilois­sa. Palvelui­himme kuu­lu­vat myös jatku­vat kun­nos­s­api­don huoltosopimuk­set. Pystymme tar­joa­maan kun­nos­s­api­don palvelui­ta tarvit­taes­sa nopeal­lakin aikataululla.

Luotettava kumppani teolliseen kunnossapitoon

Kun­nos­s­api­topalvelu­idemme tavoit­teena on tar­jo­ta tilaa­jillemme käyt­tö­var­muut­ta ja sitä kaut­ta lisätä asi­akkaidemme tuotan­non tehokku­ut­ta. Suun­nitel­mallisen ja ennakoivan kun­nos­s­api­don ja huoltopalvelu­iden ansios­ta pystymme min­i­moimaan asi­akkaidemme huolto­seisokke­ja ja kas­vat­ta­maan tuotan­toaiko­ja. Halu­amme aidosti aut­taa asi­akkaita­mme kil­pailukyvyn kasvus­sa ja sik­si olemme luotet­ta­va val­in­ta kor­jaus- ja huoltopalvelui­hin sekä jatku­vaan kun­nos­s­api­toon. Jokainen kun­nos­s­api­don sopimus voidaan räätälöidä yksilöl­lis­es­ti asi­akkaan toivei­den ja lait­tei­den vaa­timusten mukaisesti.

Varaosien valmistus

Palvelemme asi­akkaita­mme myös varaosien valmis­tuk­ses­sa. Oman konepa­jamme ansios­ta pystymme tar­joa­maan kus­tan­nuste­hokkai­ta ja kestäviä ratkaisu­ja nopeal­lakin aikataul­ul­la. Valmis­tamme itse varaosia sekä kun­nos­tet­tavi­in kohteisi­in että valmi­ik­si asi­akkaan varas­toon. Koneis­tus- ja hit­saus­palvelu­iden lisäk­si tar­joamme ali­hankki­joidemme kaut­ta myös eri­laiset pin­takäsit­te­lyt valmis­tami­imme ja kun­nos­tami­imme varaosiin.

Nostot ja kuljetukset

Hämeen koneis­tus & kun­nos­s­api­to hoitaa nopeasti ja tur­val­lis­es­ti myös nos­tot ja kul­je­tuk­set Palfin­ger 26000 nos­turil­la varuste­tul­la Hiab vai­h­tola­va-autol­la. Toimi­ta­mme tarvit­taes­sa myös vai­h­tolavat työmaille.

Tilaa Hämeen koneistukselta & kunnossapidolta vaativat teräsrakenteet ja muut koneen osien koneistukset

Hämeen Puhallus & Saneeraus Oy

Soimasuontie 9
12400 Tervakoski

Y-tunnus: 2825236-5

Töiden vastaanotto

Pasi Koliseva
040 7670960
pasi.koliseva@hakoku.fi

Laskutus

Teemu Koreemäki
040 5625001
teemu.koreemaki@hakoku.fi

© Hämeen Koneistus & Kunnossapito

Kotisivut yritykselle helpotkotisivut.fi